Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy funkcjonujący na stronie www.skakanka.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: Ustawa). Postanowienia umów, które są mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy uważa się za nieważne, a w ich miejsce mają zastosowanie przepisy Ustawy. Dlatego, postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Skakanka dostępny pod adresem internetowym www.skakanka.pl, prowadzony jest przez spółkę Skakanka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. Wincentego Witosa 16, 20-315 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594612, o kapitale zakładowym 1 541 000,00 zł,NIP 946-265-62-19, REGON 363082910.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 4. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Produktów przed złożeniem Zamówienia.

 5. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Produktów, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.

 6. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient:

 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

 2. osoba prawna;

 3. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach Sklepu;

2. Sprzedawca – Skakanka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. Wincentego Witosa 16, 20-315 Lublin,wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594612, o kapitale zakładowym 1 541 000,00 zł,NIP 946-265-62-19, REGON 363082910

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.

4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument.

6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.skakanka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

7. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów.

10. Konto– konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się także – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Al. W. Witosa 16, 20-315 Lublin

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@skakanka.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 881 044 478

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Boś Bank

89 1540 1144 2114 4403 5126 0001

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Produktów oferowanych przez Sklep.

 2. Ceny Produktów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Produktów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie i zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, kraj, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail. Warunkiem rejestracji jest również wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. W przypadku zakupienia jednego lub kilku pakietów aplikacji Skakanka dane do logowania w Sklepie są jednocześnie danymi do logowania się w zakupionej aplikacji.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

 5. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę www.skakanka.pl , dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje umieszczone na stronie.
 2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

 3. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Produktów spośród oferowanych w Sklepie.

 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuje i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 5. Złożenie Zamówienie wymaga prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza, którego wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym, oraz jego wysłanie.

 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 7. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuje i płacę z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Produktów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.

 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wysłania do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 10.

 12. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.

 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.

 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem.
 15. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Regularna dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Produktów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. Przesyłka pocztowa na wskazany adres. Dostarczenie zamówionego Produktu nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia – opcja ta jest dostępna dla produktów fizycznych np. drukowanej książki lub skrzyni.

  2. Pobranie za pośrednictwem Sklepu Google Play w przypadku aplikacji.

  3. Pobranie ze strony Sklepu – Dostarczenie Produktu będzie przebiegało w następujący sposób:

 • Po opłaceniu zamówienia adres www do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres e-mail Klienta.

 • Przy wyborze opcji płatności „Przelew bankowy” do dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu internetowego.

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

 2. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan przesyłki i Produktów.

 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy: 89 1540 1144 2114 4403 5126 0001

 1. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu internetowego e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.

 2. Płatność za pośrednictwem systemu PayU jest dokonywana na platformie PayU. Po wybraniu PayU jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony PayU. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu internetowego.

 3. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.

 4. Dostarczone Produkty pozostają własnością Sprzedawcy do chwili całkowitej zapłaty.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 o niniejszego Regulaminu oraz załącznik do Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

11. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

5.Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 11

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie lub mailowo na adresy podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 12

Licencja i okres obowiązywania Umowy obejmującej zakup aplikacji

1.Zakupione w formie aplikacji produkty objęte są licencją na rok od momentu zakupu. W celu przedłużenia dostępu po ustaniu tego czasu należy uiścić opłatę aktualizacyjną zgodną z cennikiem opłat na stronie www.skakanka.pl.

2. Brak uiszczenia opłaty aktualizacyjnej po upływie roku od zakupu produktu skutkuje brakiem dostępu do aplikacji.

3. Sprzedawca zastrzega, a Klient godzi się na niedostępność aplikacji przez czas niezbędny do:

a) wprowadzenia do niej zmian, w tym aktualizacji oraz

b) jej konserwacji i testowania przez Sprzedawcę.

4. W sytuacji określonej w ust. 3 powyżej, Sprzedawca zamieści w aplikacji informację o przyczynach i planowanym okresie niedostępności.

5. Aplikacja może być niedostępna również wskutek awarii (np. w dostawie prądu), a także działań o charakterze siły wyższej, na które Sprzedawca nie ma wpływu.

6. Zastrzega się również, że aplikacja może być niedostępna, tudzież działać wadliwie, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, spowodowanych zachowaniem systemów informatycznych nieadministrowanych przez Sprzedawcę, na które nie ma on wpływu, a niezbędnych dla udostępnienia i prawidłowego działania aplikacji, w tym zachowaniami podmiotów udostępniających łącza internetowe.

7. Okresy niedostępności, o których mowa w ust. 3-6 powyżej, nie mają wpływu na bieg okresu abonamentowego.

8. Sprzedawca nie organizuje dostępu Klienta do Internetu, ani nie pokrywa kosztów z tym związanych, w tym opłat żądanych przez dostawców łączy internetowych.

9. Klient upoważnia Sprzedawcę do przesłania przed końcem okresu abonamentowego na każdy wybrany lub wybrane przez Klienta adres poczty elektronicznej informacji o tym, że okres ten upływa i możliwe jest jego przedłużenie.

10. Każda licencja udzielona na mocy Umowy:

a) ma charakter niewyłączny i niezbywalny;

b) jest udzielona na czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu, a jeżeli Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie przed jego upływem, odpowiednio z datą jej rozwiązania lub wygaśnięcia, Klient traci prawo do korzystania z aplikacji;

c) z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, uprawnia do korzystania z aplikacji tylko Klienta i tylko dla jego własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu; Klient ma prawo korzystać z niej tylko osobiście.

11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Klient nie może w szczególności:

– rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim aplikacji ani jej fragmentów;

– udostępniać aplikacji ani jej fragmentów na stronach Web czy z innych urządzeń, które powodowałyby jej dostępność dla innych niż Klient podmiotów;

12. Klient a nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z aplikacji (ani jej fragmentów).

13. Umowa jest zawarta na czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy może nastąpić tylko w okolicznościach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych i na zasadach tamże wskazanych lub w okolicznościach wskazanych w Regulaminie.

14. Z upływem okresu abonamentowego licencja wygasa, a wraz z nią wygasa dostęp do aplikacji. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, skutkuje wygaśnięciem licencji, która jest objęta jej przedmiotem i wygaśnięciem dostępu do aplikacji.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

   1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca – Skakanka sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

   2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   3. Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem: https://www.skakanka.pl/polityka-prywatnosci/ Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane pod sąd w Lublinie.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. Znak towarowy Skakanka oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.skakanka.pl są i pozostaną wyłączną własnością Sprzedawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

………………………………………………..

(miejscowość i data)

……………………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………………………

(numer zamówienia)

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(adres)

Skakanka sp. z o.o.

Al. Wincentego Witosa 16

20-315 Lublin

F O R M U L A R Z O D S T Ą P I E N I A O D U M O W Y

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja / My * ……………………………………………………………………………………………………………………………… niniejszym informuję / informujemy * ……………………………………………………………………………………. o moim / naszym * odstąpieniu od: umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy / o świadczenie następującej usługi *:

• ………………………………………………………………….

• ………………………………………………………………….

• ………………………………………………………………….

• ………………………………………………………………….

• ………………………………………………………………….

• ………………………………………………………………….

• ………………………………………………………………….

• ………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy / odbioru * …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………..

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* niepotrzebne skreślić