Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.skakanka.pl (dalej: „Sklep internetowy”).

Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Okres przechowywania danych

 4. Odbiorcy danych

 5. Przekazywanie danych do państw trzecich

 6. Bezpieczeństwo danych

 7. Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych

 8. Dane anonimowe

 9. Pliki „Cookies”

 10. Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.skakanka.pl jest spółka Skakanka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. Wincentego Witosa 16, 20-315 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594612, o kapitale zakładowym 1 541 000,00 zł, NIP 946-265-62-19, REGON 363082910, adres poczty elektronicznej: info@skakanka.pl, zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu założenia i prowadzenia konta Klienta, realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym www.skakanka.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która stanowi uzasadniony interes Administratora.

  2. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu internetowego.

  3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz adres IP. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

  4. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę (Klientów) z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (Klient).

  • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę (Klienta) z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

  • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę (Klienta) z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  1. Korzystanie ze strony www.skakanka.pl oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.skakanka.pl, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem Sklepu internetowego – przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

 1. ODBIORCY DANYCH

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym www.skakanka.pl ze sposobu dostawy przesyłką pocztową Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym www.skakanka.pl.

  3. Administrator może również przekazywać dane dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

  4. W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione kontrolerom.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  1. Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że dostawa Produktów na wyraźne życzenie Klienta ma być dokonana poza ten obszar.

  2. Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków:

 • przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony,

 • przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy Shield,

 • przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł korporacyjnych.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy Administratora. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

 1. PRAWA KLIENTÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  1. Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 2. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

 3. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,

 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

  1. Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej w punkcie 1. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

  2. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.

  3. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. DANE ANONIMOWE

Podczas korzystania ze Sklepu internetowego pod adresem  www.skakanka.pl na serwerze automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są szczególnie w celach: technicznych oraz w celach związanych z administracją Sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa działania Sklepu internetowego, realizacji postanowień Regulaminu sklepu internetowego, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

 1. PLIKI “COOKIES”

  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych tego Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  2. Cookies nie są używane do pobierania i przechowywania jakichkolwiek danych osobowych, adresowych użytkownika ani żadnych poufnych informacji z jego komputera.

  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internatowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  1. W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

 1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  1. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora Strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

  2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
 • hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
  1. Operator Sklepu internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych tego Sklepu.

 1. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  2. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu internetowego zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Sklep zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

  3. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych, proszę zgłaszać na adres info@skakanka.pl.

  4. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach Sklep będzie informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).